Nov 01

Young Family Erev Shabbat Service

Friday, November 1 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Dec 06

Young Family Erev Shabbat Service

Friday, December 6 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Jan 03

Young Family Erev Shabbat Service

Friday, January 3, 2020 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Feb 07

Young Family Erev Shabbat Service

Friday, February 7, 2020 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Mar 06

Young Family Erev Shabbat Service

Friday, March 6, 2020 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Mar 09

Erev Purim Service

Monday, March 9, 2020 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Apr 03

Young Family Erev Shabbat Service

Friday, April 3, 2020 @ 6:15 pm - 7:30 pm
May 01

Young Family Erev Shabbat Service

Friday, May 1, 2020 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Jun 05

Young Family Erev Shabbat Service

Friday, June 5, 2020 @ 6:15 pm - 7:30 pm